آمار، سیستم ها و روش ها

آمار، سیستم ها و روش ها:
در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی این بخش عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیل های آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه وجامعه مرتفع گردد.
 

اهداف مهم :

• شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
• تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
• توسعه  نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
• به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
• ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری
• برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری
• توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز 
• تدوین کاربرد داده ها و شاخص های آمار

 

شرح وظایف:
• جمع آوری آمار و اطلاعات از تمامی حوزه های دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی و درج آن در وب سایت مرکزی آمار و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی .
• ارائه مقطعی آمار در طول سال به دفتر ریاست، حوزه ها و معاونت های مختلف که درخواست آماری دارند .